Tel. +49 (5131) 999492 - 0
Fax +49 (5131) 999492 - 9

German
English
Bulgarian
Spanish

Документи, необходими за сключване на граждански брак (общи условия)

Предпоставки и необходими документи за сключване на граждански брак между германец/германка и чужденец/чужденка в Германия

В Германия може да бъде сключен легитимен граждански брак само съгласно определената от закона форма. Заявлението за сключване на граждански брак следва да бъде подадено в съответната служба по гражданското състояние.

Заявлението за сключване на граждански брак може да бъде подадено в Германия дори и ако единият от двамата, желаещи да сключат граждански брак, се намира в чужбина.

Предпоставки: Пълнолетие или освобождаване от ограничената брачна дееспособност при лица межди 16 и 18 години. Освен това, не трябва да съществуват никакви пречки за сключване на гражданския брак. Такива могат да произтичат от роднински връзки, връзки, възникнали в резултат на осиновяване или все още съществуващ граждански брак. От чужденците, желаещи да сключат граждански брак се изисква Удостоверение за семейно положение (Ehefähigkeitszeugnis, Ehefähigkeitsbescheinigung, Familienstandsbescheinigung). Това удостоверение е потвърждение за това, че съгласно действащите закони в тяхна родина не съществуват пречки за сключване на граждански брак, и най-вече за това, че не съществува друг граждански брак. Удостоверението се издава от определено учреждение в родината на чужденеца/чужденката или от представителството на държавата в Германия (посолство, консулство), ако междудържавните спогодби го позволяват. Независимо от това консулката служба на родната страна на чужденеца/чужденката в Германия е в състояние да влиза редовно в контакт с местните учреждения в в родината на чужденеца/чужденката. Валидността на Удостоверението за семейно положение е максимум шест месеца.

Евентуално лицето по гражданското състояние може да изиска издадено от консулството Удостоверение за липса/отсъствие на брак (Eheunbedenklichkeitsbescheinigung или Ledigkeitsbescheinigung), представяне на свидетелство за официално обявяване на предстоящото бракосъчетание в родината (Heimataufgebot), на декларация за готовност за сключване на граждански брак (Traubereitschaftserklärung) или на медицинско свидетелство (Gesundheitszeugnis). Ако чужденецът/чужденката е бил/а вече женен/омъжена трябва да предостави и решението за развод от чужбина.

Трябва да се има предвид, че набавянето на необходимите документи, както и евентуално на нужните легализации от представителствата на съответната държава в Германия може да отнеме няколко месеца.

Предпоставки и необходими документи за сключване на граждански брак между германец/германка и чужденец/чужденка в чужбина

При женитба в чужбина важат законовите изисквания на съответната държава. От желаещите да се омъжат в чужбина германци се изисква немско Удостоверение за семейно положение (Ehefähigkeitszeugnis). То се издава от съответната служба по гражданското състояние по местожителство. В някои случаи може да се изиска и медицинско свидетелство.

Живеещите в чужбина германци могат да се обърнат към Службата по гражданското състояние I в Берлин (Standesamt I). Който желае да получи немско удостоверение за сключен в чужбина граждански брак може да подаде заявление за издаване на немско удостоверение за граждански брак в съответната служба по гражданското състояние.

Право на престой (пребиваване)

По принцип чужденците в Германия се нуждаят от разрешително за пребиваване. За женените/омъжените за германци чужденци важат извънредни правила относно правото на пребиваване, които са подчинени на защитата на основното човешко право на граждански брак и семейство при реално съществуващо съжителство.

Пребиваване преди сключването на гражданския брак

Планираното сключване на граждански брак или съжителство без сключен граждански брак не са достатъчни, за да бъде получено разрешително за пребиваване. С изключение на лицата, които вече пребивават в Германия с разрешително за пребиваване като напр. чуждестранни студенти, като роднина на постоянно пребиваващ или гражданин на Германия или като служител, нает на работа в Германия, останалите се нуждаят по принцип от виза*, издадена от представителството на Федерална република Германия в чужбина.

Особено важно e точно да се координират датите на влизане в страната с цел сключване на граждански брак и датата на сключване на гражданския брак, защото понякога набавянето на необходимите документи, а също и процедурата по проверка на документите от службата по гражданското състояние може да отнеме доста време. Ако бинационалната двойка вече има общо непълнолетно дете, чието бащинство е признато, родителят-чужденец има при определени условия възможността да получи разрешително за пребиваване преди или съответно независимо от гражданския брак (с оглед на това, че детето е немски гражданин по произход).

Пребиваване след сключването на гражданския брак

Със сключването на гражданския брак възниква съвсем редовно право за получаване на временно разрешително за пребиваване (Aufenthaltserlaubnis).

Издаването на временно разрешително за пребиваване (Aufenthaltserlaubnis). може да бъде отказано при определени обстоятелства. Такъв например е случаят, когато съвместното съжителство (вече) не е налице, наличието на причини за експулсиране, които особено утежняват издаването на разрешителното (напр. тежки престъпления) или ако преди това е възникнала забрана за влизане в страната или за пребиваване поради екстрадиране или експулсиране. Продължителността на забраната може по-принцип да бъде ограничена с подаване на заявление.

Временното разрешителното за пребиваване (Aufenthaltserlaubnis) по принцип първо се издава за срок от три години. След това съпругът/съпругата-чужденец получава безсрочно разрешително за пребиваване (unbefristete Aufenthaltserlaubnis), ако са изпълнени посочените законови условия за интеграция.

След петгодишно притежание на временно разрешително за пребиваване (Aufenthaltserlaubnis) при наличие на останалите предпоставки (най-вече при осигурени финансови средства за съществуване, достатъчно жизнено пространство, устни познания по немски език, изплащането на шестдесет месечни пенсионни вноски или подобни на тях разходи, отсъствие на тежки присъди и други причини за експулсиране) може да бъде издадено постоянно разрешително за пребиваване (Aufenthaltsberechtigung) като особено стабилна гаранция за пребиваване.

Децата на чуждестранния/чуждестранната съпруг/а

Ако чуждестранния/чуждестранната съпруг/а имат непълнолетни неженени деца, то тогава правото им за пребиваване в Германия се определя от общите законови уредби по отношение на чужденците за присъединяване на децата към родителите.

Ако и другият родител на децата пребивава в Германия с временно или постоянно разрешително за престой или е починал, децата под 16 години имат право да се присъединят към родителя си.

Временно разрешително за пребиваване се издава по принцип, ако чуждестранният родител разполага с достатъчно жизнено пространство и може със собствени средства да финансира съществуването. Възможно е и подписването на декларация за поемане на задължение, ако чрез нея може да се докаже гарантирането на издръжката на детето.

Право на работа

Всеки чужденец/всяка чужденка с немска съпруга/немски съпруг, който/която има постоянно местожителство в страната поради семейното съжителство и притежава съответното временно разрешително за пребиваване (Aufenthaltserlaubnis) има право да получи разрешително за работа от Агенцията по заетостта (Agentur für Arbeit, Arbeitsamt).

Гражданство на чужестранния/чуждестранната съпруг/а

След сключването на граждански брак с германец/германка не се получава немско гражданство. Но предпоставките за подаване на документи за получаване на гражданство са олекотени.

Предпоставките са: пълна дееспособност, жилище или подслон в населеното място по местожителство и лицето да е в състояние да осигури препитание на своите близки (Unterhaltsfähigkeit). Също така трябва да бъде налице адаптиране към немските условия на живот. Принципно трябва да бъде доказан тригодишен законосъобразен престой в Германия. Брачното съжителство с немския съпруг/немската съпруга трябва да съществува от две години към момента на получаване на гражданството. Кандидатите за гражданство трябва да могат да се изразяват на немски език в ежедневието без съществени затруднения, да бъдат застъпници на демократичния законов ред в държавата и да предадат Декларация за лоялност. Освен това от особено значение е начина на живот да бъде ориентиран към общо признатите правила на съжителството.

Чужденци, които пребивават по-дълго от осем години в Германия имат, независимо от това, дали водят или не брачно съжителство с немски гражданин/ немска гражданка, имат съгласно законовите уредби лично право на олекотена процедура по получаване на немско гражданство.

Гражданство на децата

Детето придобива немско гражданство с раждането си, ако единият родител притежава немско гражданство. Дали освен това ще бъде придобито и гражданството на другия родител-чужденец, зависи от националното законодателство на родителя-чужденец. Само за придобиването на немско гражданство на извънбрачно дете от немски баща и майка-чужденка важат особени правила.

Регистрирани парньорства

В Германия еднополовите двойки могат да регистрират официално своето партньорство. Тази възможност се предоставя не само на немски, но и на бинационални и чуждестранни двойки, ако поне единият партньор или партньорка има постоянно жителство в Германия. За валидността на регистрацията е без значение дали в държавата, от която произхожда партньора, съществува подобна нормативна уредба. Освен това, съчите общи предпоставки важат при сключване на граждански брак.

Процедурата за регистриране на партньорството в Германия понстоящем е различна за отделните федерални провинции. За отменянето на регистрираното партньорство са компетентни семейните съдилища (Familiengerichte).

Трябва да се съблюдава фактът, че правното действие на едно регистрирано пратньорство се признава в много малко държави.

*усведомете се за условията за влизане на територията на Федерална Република Германия