This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Tel. +49 (5131) 999492 - 0
Fax +49 (5131) 999492 - 9

German
English
Bulgarian
Spanish

Области на превод

gotraduki предлага професионални преводи в множество различни области. Нашите преводачи, всеки един от които превежда на майчиния си език и е завършил университетско образование в областта на превода, са нашата гаранция за необходимото ниво на качеството на вашите преводи, независимо от областта на превода.

Право

gotraduki превежда специализирани юридически текстове и законови текстове за съдилища, прокоратури, адвокати, нотариуси, частни лица и фирми, университети, институти и институции като напр.:

Общи търговски условия, присъда, съдебна кореспонденция (обвинителен акт, искова молба, молба за оказване на правна помощ, прехвърляне на поземлена собственост, призовка) нотариален документ/ нотариален акт, протокол, патент, патенен иск, заявка за получаване на патент, решение за развод, договор (като напр. трудов договори, предбрачен договори, договор за управление, договор за покупко-прдажба, договор за кредит, договор за сътрудничество, договор за лицензия, договор за наем, застрахователен договор), пълномощно

Търговия и икономика

gotraduki превежда специализирани текстове и законови текстове за частни лица, фирми и институции в областта на банковото и финансовото дело, застрахователното дело, икономическата политика и др. като напр.:

оферта, тръжни документи, анализ, баланс, брошура, отчет за паричния поток, годишен отчет, търговска кореспонденция, извлечение от търговския регистър, инвестиционен анализ, планиране на проект, протокол за изпитване, регистрация, протокол от заседание, устав, доклад, митнически документи

Маркетинг

gotraduki превежда вашите презентационни материали, интернет страници, интранет портали и печатни продукти като напр.:

обява, брошура, папка, флайър, списание, клиентско списание, презентация, прессъобщение, продуктов каталог, проспект, уебсайт, рекламен текст

Химия

gotraduki превежда специализирани текстове от областта на технологията на синтетичните материали и лабораторната техника, от козметичната и фармацевтична индустрия, текстилната индустрия за производители и доставчици на бои и пиротехнични средства като напр.:

неорганични вещества и химикали, антикорозионни продукти, бои и лакове, оцветители, фунгициди, торове, лепила, консерванти, тоалетни продукти, синтетични материали, органични вещества и химикали, пестициди, лекарства, почистващи препарати

Медицина

gotraduki превежда специализирани текстове както от областта на хуманната медицина, така и от стоматологията, ветиринарната медицина, фармацевиката и медицинската техника. Към тях се числят текстове, статии, описания, експертизи, доклади и удостоверение, които са свързани с превенцията, диагнозата и последващото лечение на болестите като напр.:

лекарски атести, медицински експертизи, ръководство за експолатация на медицински уреди и инструменти, ръководство за електромедицински уреди, медицински софтуер, уведомление на пациента за състоянието му, листовки, протоколи от студии, доклади от изследвания, научни статии, обобщения на свойства на продуктите

Информационна технология

gotraduki превежда специализирани текстове от областта на информационната технология, микропроцесорната техника, виртуализиране, програмирането, обработката на снимки, настолната издателска дейност (DTP), телефонията, мобилните комуникации като напр.:

упътвания, антивирусни/защитни програми, операционни системи, компютърни игри, бази данни (релационни бази данни, SQL), ERP системи (система за планиране на фирмените ресурси), ръководства за инсталиране на мрежови компоненти, рутери, сървъри, суичове, оперативна памет, периферни устройства и други хардуерни компоненти, ръководства за софтуер, документации за софтуер, локализиране на софтуер, системен софтуер, онлайн помощ и др.

Техника

gotraduki превежда текстове от редица технически области като архитектура, производство на промишлено оборудване, автомобилна техника, авроматика, производство на железници, строителство, минно дело, горива, химична, термична и механична технология, електроника, електротехника, енергетика, обновими енергии, телекомуникации, самолетостроене, отоплителна техника, климатична техника, изграждане на електроцентрали, селско стопанство, машиностроене, медицинска техника, измервателна техника, металургия, съобщителна техника, хранително-вкусова индустрия, автоматично управление, заваръчна техника, стоманена индустрия, пътно строителство, текстилна индустрия, гражданско строителство, тунелно строителство, техника за опазване на околната страна, битова електроника, вакуумна техника, технология като напр.:

тръжна документация, ръководства за експолатация, експертизи, тръжни условия, описание на машини, ръководство за монтаж, технически спецификации, спецификации, указания за безопасност, технически документации, ръководства за поддръжка

Застраховки

gotraduki превежда експертизи, полици, застрахователни събития и сключване на споразумение при регулиране на възникнало застрахователно събитие, протоколи за ПТП (пътно-транспортни произшествия)от следните области на застрахователното дело: автомобилно застраховане, здравно застраховане / застраховка „Злополука”, животозастраховане, застраховка „Гражданска отговорност”, застрахователна защита

Официални документи

gotraduki превежда документи от всякакъв вид като удостоверение, документи за кандидатстване за работно място, свидетелство за раждане, диплома, свидетелство за съдимост, свидетелство за сключенс граждански брак, автобиография, решение за развод, смъртен акт, пълномощно, диплома за средно образование за частни лица, фирми и институции.